covid policy
1-on-1 online training 1-on-1 online training 1-on-1 online training 1-on-1 online training 1-on-1 online training 1-on-1 online training

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนฟรี สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Mac, iPad, iPhone, AppleWatch ที่ iStudio, U-Store by copperwired, Ai_ และ www.istudio.store
  2. ท่านจะต้องมีเลขที่ใบเสร็จรับเงินเพื่อลงทะเบียน กรณีไม่ทราบเลขที่ใบเสร็จกรุณาติดต่อเรา Line: @istudio.store
  3. เจ้าหน้าที่จะยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24 ชม.
1-on-1 online training 1-on-1 online training 1-on-1 online training 1-on-1 online training 1-on-1 online training

เงื่อนไขการลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนฟรี สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Mac, iPad, iPhone, AppleWatch ที่ iStudio, U-Store by copperwired, Ai_ และ www.istudio.store
  2. ท่านจะต้องมีเลขที่ใบเสร็จรับเงินเพื่อลงทะเบียน กรณีไม่ทราบเลขที่ใบเสร็จกรุณาติดต่อเรา Line: @istudio.store
  3. เจ้าหน้าที่จะยืนยันการลงทะเบียนภายใน 24 ชม.