Netatmo

เครื่องวัดสภาพอากาศ Healthy Home Coach

Available มีสินค้า
SKU
3700730501798
ราคา : ฿3,190

ต้องการบ้านที่มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นหรือไม่ ?

บ้านที่ดีต่อสุขภาพเป็นกุญแจสําคัญในความสบายการนอน หลับสุขภาพและการทํากิจกรรมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ อากาศภายในห้อง อุณหภูมิหรือระดับเสียง และความชื้น Healthy Home Coach จะแสดงสิ่งที่คุณควรทํา และวัดสิ่งที่ สําคัญเน้นปัญหาที่อาจเกิดขื้นและบอกวิธีแก้ไขปัญหานั้นๆ

x 5

อากาศภายในอาคาร

มีมลพิษมากกว่าภายนอก

สูงถึง 5 เท่า

(EPA)

x 5

อากาศภายในอาคาร

มีมลพิษมากกว่าภายนอก

สูงถึง 5 เท่า

(EPA)

รู้ว่าบ้านของคุณมีสุขภาพดีหรือไม่อย่างรวดเร็วด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ smart home ระบบ บ้าน อัจฉริยะ IoT

รู้ว่าบ้านของคุณมี

สุขภาพดีหรือไม่อย่าง

รวดเร็วด้วยสมาร์ท

โฟนของคุณ

รู้ว่าบ้านของคุณมี

สุขภาพดีหรือไม่อย่าง

รวดเร็วด้วยสมาร์ท

โฟนของคุณ

4 precise sensors

หลีกเล่ียงความชื้นในบ้าน

ความชื้น

หลีกเล่ียงความชื้นในบ้าน

ที่มากเกินไป

รียนรู้วิธีลดมลพิษทางอากาศ

คุณภาพอากาศ

เรียนรู้วิธีลดมลพิษทาง

อากาศภายในตัวบ้าน

ตรวจสอบระดับเสียง ในห้องลูกๆ ให้อยู่ในภาวะท่ีไม่มีเสียงรบกวน

เสียงรบกวน

ตรวจสอบระดับเสียง

ในห้องลูกๆ ให้อยู่ในภาวะ

ท่ีไม่มีเสียงรบกวน


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิ เหมาะสมกับคุณทั้งกลางวัน และกลางคืน

อุณหภูมิ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิ

เหมาะสมกับคุณทั้งกลางวัน และกลางคืน


หลีกเล่ียงความช้ืนในบ้าน ที่มากเกินไป

ความชื้น

หลีกเล่ียงความช้ืนในบ้าน

ที่มากเกินไป

เรียนรู้วิธีลดมลพิษทาง อากาศภายในตัวบ้าน

คุณภาพอากาศ

เรียนรู้วิธีลดมลพิษทาง

อากาศภายในตัวบ้าน

ตรวจสอบระดับเสียง ในห้องลูกๆ ให้อยู่ในภาวะ ท่ีไม่มีเสียงรบกวน

เสียงรบกวน

ตรวจสอบระดับเสียง

ในห้องลูกๆ ให้อยู่ในภาวะ

ท่ีไม่มีเสียงรบกวน

อุณหภูมิ เหมาะสมกับคุณทั้งกลางวัน และกลางคืน

อุณหภูมิ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิ

เหมาะสมกับคุณทั้งกลางวัน และกลางคืน

ภาพแสดงตัวอย่างการใช้งาน NETATMO iOS ทําไมเรื่องเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณ?

ทําไมเรื่องเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณ?

ความสะดวกสบายของคุณขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในบ้าน

ความช้ืน

ความสะดวกสบายของคุณขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในบ้าน ถ้าอากาศเย็นเกินไปหรือมีความชื้นมากเกินไปคุณภาพ อากาศไม่ดีหรือมีระดับเสียงสูงเกินไปคุณจะรู้สึกอึดอัด Coach Healthy Home บอกคุณว่าคุณต้องปรับอะไรเพื่อให้อากาศในบ้านสมดุลย์อยู่เสมอ

สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น

คุณภาพอากาศ

สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น ความเมื่อยล้าการขาดพลังงานอาการไอแพ้หรือโรคหอบหืดอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม Healthy Home Coach วัดค่าพารามิเตอร์ที่สําคัญของบ้านเพื่อให้คุณและครอบครัวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดีได้

ห้องนอนที่มีสุขภาพดีเป็นกุญแจสําคัญในการนอน

สุขภาพการนอน

ห้องนอนที่มีสุขภาพดีเป็นกุญแจสําคัญในการนอน ไม่ว่าจะเป็นระดับเสียงที่เหมาะสมสําหรับการนอนหลับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศในขณะที่คุณหลับหรืออุณหภูมิที่ดีที่สุดสําหรับการนอน Healthy Home Coach จะบอกใหคุณทราบว่าต้องทําอย่างไร ตรวจสอบประวัติข้อมูลสําหรับพารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนของคุณ

อุณหภูมิคุณภาพอากาศและระดับเสียงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสามารถต่อสมาธิของคุณ

กิจกรรม

อุณหภูมิคุณภาพอากาศและระดับเสียงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสามารถต่อสมาธิของคุณ สภาพแวดล้อมการทํางานที่สมบูรณ์แบบในบ้านจะทําให้คุณสามารถทํางานได้ เด็กๆของคุณสามารถทําการบ้านหรือเตรียมการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Easy on the eyes, easy to use.

ดีไซน์โด่นเด่น

Healthy Home Coach ท่ีดีไซน์เพรียวบางและหรูหรา

ผสมผสานเข้ากับการตกแต่งภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย


การเข้าถึงจากนอกบ้าน

เพียงลงชื่อเข้าใช้โดยใช้แอพและเข้าตรวจสอบสภาพ

อากาศในบ้านของคุณได้จากทุกที่


บ้านอัจฉริยะ

รู้ได้เลยว่าบ้านของคุณมีสุขภาพดีเพียงแค่ถาม

และยังสามารถเชื่อมต่อ Apple Home Kit

เพื่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เพิ่มความอัจฉริยะให้กับบ้านคุณ

ealthy Home Coach ท่ีดีไซน์เพรียวบางและหรูหรา บ้านอัจฉริยะ

ง่ายต่อการใช้

เพียงแค่แตะท่ีด้านบนตัว Healthy Home

Coach ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจถึงสถานะ

สุขภาพของบ้านของคุณได้อย่างรวดเร็ว

works with homekit v2


ง่ายต่อขยาย

เช็คสุขภาพบ้านของคุณได้ดีย่ิงข้ึน ด้วยการเพ่ิม

Healthy Home Coach ในทุกห้องที่มีความ

สําคัญในชีวิตครอบครัวของคุณ


ง่ายต่อติดต้ัง

ติดต้ังได้ง่ายๆ ไม่มีค่าสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมใดๆ


Easy on the eyes, easy to use.


ดีไซน์โด่นเด่น

Healthy Home Coach ท่ีดีไซน์เพรียวบางและหรูหรา

ผสมผสานเข้ากับการตกแต่งภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย


การเข้าถึงจากนอกบ้าน

เพียงลงชื่อเข้าใช้โดยใช้แอพและเข้าตรวจสอบสภาพ

อากาศในบ้านของคุณได้จากทุกที่


บ้านอัจฉริยะ

รู้ได้เลยว่าบ้านของคุณมีสุขภาพดีเพียงแค่ถาม

และยังสามารถเชื่อมต่อ Apple Home Kit

เพื่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เพิ่มความอัจฉริยะให้กับบ้านคุณ


อุปกรณ์ ส มา ร์ ท โฮม
 					NETATMO เพิ่มความอัจฉริยะให้กับบ้านคุณ ราคาถูกและดีที่สุดตอนนี้

ง่ายต่อการใช้

เพียงแค่แตะท่ีด้านบนตัว Healthy Home

Coach ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจถึงสถานะ

สุขภาพของบ้านของคุณได้อย่างรวดเร็ว

works with homekit


ง่ายต่อขยาย

เช็คสุขภาพบ้านของคุณได้ดีย่ิงขึ้น ด้วยการเพ่ิม

Healthy Home Coach ในทุกห้องที่มีความ

สําคัญในชีวิตครอบครัวของคุณ


ง่ายต่อติดตั้ง

ติดตั้งได้ง่ายๆ ไม่มีค่าสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมใดๆ

สมาร์ทโฮม
					บ้านอัจฉริยะ กับ NETATMO

smart home Healthy Home Coach

Healthy Home Coach

ทราบว่าบ้านของคุณมีสุขภาพดีหรือไม่โดย

ใช้เพียงครั้งเดียวที่สมาร์ทโฟนของคุณ

download  Healthy Home Coach application on the App Store

Download  Healthy Home Coach application on the Play Store

Healthy Home Coach application

Healthy Home Coach

Healthy Home Coach

ทราบว่าบ้านของคุณมีสุขภาพดีหรือไม่โดย

ใช้เพียงครั้งเดียวที่สมาร์ทโฟนของคุณ


download  Healthy Home Coach application on the App Store

download  Healthy Home Coach application on the Play Store

รายละเอียดสินค้า :
ยี่ห้อ Netatmo
Features

ACT FOR A HEALTHIER HOME :

You want to provide the healthiest home possible for your family. 

Netatmo’s Healthy Home Coach shows you how. 

Whether it’s the best noise level for sound sleeping or the right humidity levels for a child with asthma, Healthy Home Coach measures what matters, highlights potential problems, and tells you how to fix them.

HUMIDITY :

Know when to turn your humidifier on or off.

Dry air can cause itchy skin. 

Humid air can lead to the growth of mold. 

And humidity levels can play a huge role in managing asthma and allergies.

Find the balance that works best for each room of your home.

AIR QUALITY :

Learn how to reduce indoor air pollution.

A poorly ventilated room leads to high indoor air pollution.

It also tremendously reduces your ability to concentrate, which is key when your teens are doing their homework or preparing exams.

NOISE :

Monitor the sound level to achieve a good night’s sleep.

Often a disturbed sleep might be caused by noises you don’t realize you heard. 

Check the data history of your family sleep time to understand how you can improve their sleep.

TEMPERATURE :

Make sure the temperature is right for you, day and night.

Your baby and toddler are not able yet to balance their body temperature properly. 

You might find them waking up from naptime all sweaty while you were sure the room temperature was comfortable.

MULTI-ROOM :

Connect several Healthy Home Coache devices to monitor all your rooms in one App.

FAMILY ROOM :

Company coming? Make sure you provide the best air quality possible and get an alert when things start to get out of hand.

PARENTS' BEDROOM :

Keep waking up at night? Healthy Home Coach can help you pinpoint what’s disturbing your sleep.

BABY'S ROOM :

Monitor the temperature and noise levels so you can keep them right where baby sleeps best.

KITCHEN :

Is all of that healthy cooking you’re doing turning your kitchen into a sauna? Healthy Home Coach knows before you do and tells you how to fix it.

CHILD WITH ASTHMA ROOM :

Make sure the humidity level is stable to enable your child with asthma to breathe easily. 

Receive an automated alert any time it needs to be adjusted.

BASEMENT :

Keep things comfortable by monitoring the humidity and temperature levels.

ELEGANT DESIGN :

Sleek and elegant, Healthy Home Coach blends easily with any home’s décor.

REMOTE ACCESS :

Just log in using our app and access your home’s indoor climate from anywhere.

SET UP :

Easy Wi-Fi set up. No subscription, no fees.

SMART HOME :

Discovering how healthy your home is has never been easier, just ask or text.

EASY TO USE :

With just one tap on the top, Healthy Home Coach lights up to give you immediate insight into the health of your home.

EASILY EXPANDABLE :

Monitor better your home by placing a Healthy Home Coach in each room that matters in your family life.

Technical Specifications

PACK CONTENT :

One indoor Module

Power adapter

SIZE :

1.77 x 1.77 x 6.1 in

CAPTORS AND MEASURES :

Temperature :

Ranges from : 0°C to 50°C / 32°F to 112°F

Accuracy : ± 0.3°C  / ± 0.54°F

Humidity :

Ranges from: 0 to 100%

Accuracy: ± 3%

CO2 meter :

Ranges from: 0 to 5000 ppm

Accuracy: ± 50 ppm or ± 5%

Sonometer :

Ranges from: 35 dB to 120 dB

FREE APP :

No subscription fee.

Available on the App Store and on Google Play.

REQUIREMENTS :

Wi-Fi router and internet access.

Public hotspots not supported.

WIRELESS :

Wi-Fi 802.11 b/g/n compatible (2.4GHz).

Supported security: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP and AES).

OTHER FUNCTIONS :

Light indicator for direct reading.

Accessible from multiple devices.

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account