สิทธิพิเศษ สําหรับสมาชิกแบบองค์กร

สมาชิก Corporate Member หรือ Copper C เป็นรูปแบบสมาชิกสําหรับกลุ่มบริษัท /องค์กร ที่ต้องการมอบสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานของบริษัท/องค์กร ของท่าน สามารถสมัครได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

พนักงานในบริษัท/องค์กรจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าตั้งแต่2-20%และจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆท่ีเราจัดข้ึน

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

  • เป็นบริษัท/องค์กรที่มี email ของบริษัท
  • มีจํานวนสมาชิกขั้นต่ำตามท่ีกําหนด
  • ส่วนลดข้ึนอยู่กับปริมาณสมาชิก, ขนาดองค์กร หรืออื่นๆ
  • พร้อมร่วมประชาสัมพันธ์ในสื่อขององค์กร