เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. สินค้าแอปเปิ้ล (Apple) สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ http://www.apple.com/legal/warranty
 2. สินค้าทุกแบรนด์ ระยะเวลาการเริ่มรับประกัน อ้างอิงจากตามวันที่สั่งซื้อ ซึงระบุบนใบเสร็จที่ทางบริษัทออกให้ในการเข้ารับประกันกับทางศูนย์บริการ
 3. บริษัทฯ รับประกันสินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง
  * เงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและผู้ผลิตแต่ละราย
 4. สินค้าทุกชิ้น (ยกเว้นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple, Beats และสินค้า Clearance) ที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต สามารถเปลี่ยนแทน ได้ภายใน 10 วันสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ และ 7 วันสำหรับการซื้อที่ร้านค้าของเรา โดยนับจากวันที่ซื้อสินค้าและสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบพร้อมแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ทำงานบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้งานไม่ถูกวิธีตามที่ระบุไว้ที่กล่องสินค้า หรือในคู่มือการใช้งาน
 2. สินค้าที่มีสภาพชำรุด ได้แก่ แตก หัก บุบ งอ ยุบ ร้าว หรือมีชิ้นส่วนของสินค้าบางชิ้นขาดหายไป
 3. สินค้าที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุตก หรือหล่นน้ำ และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
 4. สินค้าที่มีสภาพเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย เช่น มีคราบน้ำ รอยสนิม ตะไคร่น้ำ หรือแผงวงจรมีรอยไหม้
 5. สินค้าที่มีสภาพความเสียหายอันเกิดการจากขนส่งอันเนื่องจากลูกค้าส่งสินค้ามาที่บริษัท
 6. สินค้าที่มีความเสียหายเกิดจากการดัดแปลงใด ๆ หรือ การซ่อมที่กระทำโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ
 7. สินค้าเสื่อมสภาพตามการใช้งาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า วัสดุในการลองฐานตัว สินค้า วัสดุหุ้มสินค้า และอื่น ๆ
 8. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนของข้อมูลดิจิตอลใดๆ อันเกิดจากการทำงานบกพร่อง หรือการดำเนินการซ่อม ผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลดิจิตอลที่อยู่ภายในตัวสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายกับข้อมูล หรือข้อมูลสูญหาย
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันสินค้าที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวสินค้า หรือสาระสำคัญของตัวสินค้า เช่น สติกเกอร์การรับประกันฉีกขาด หมายเลขเครื่องถูกขีด หรือแก้ไขจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญ
 10. สินค้าที่เกินกำหนดระยะเวลาการรับประกันของทางบริษัทฯ นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นระยะเวลา 1ปี (อ้างอิงตามเอกสารใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทออกให้) หากลูกค้ามีความประสงค์จะส่งซ่อมสินค้าที่อยู่นอก เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากลูกค้ายอมรับในค่าใช้จ่าย ลูกค้า จะต้องยืนยันการซ่อมภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากทางบริษัทฯ แจ้งเสนอราคาซ่อม และหากไม่ดำเนินการ ยืนยันซ่อม หรือ ยกเลิกซ่อม บริษัทฯ จะส่งสินค้ากลับคืนตามสภาพที่ลูกค้านำมาส่งซ่อม
 11. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของ ลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ