Blog : #ยิ่งรู้มาก ยิ่งอยากใช้ "แชร์ง่ายไม่ต้องจำ"

แชร์พาสเวิร์ด Wi-Fi แบบกลุ่มได้ง่ายๆ สะดวก และปลอดภัย

ไม่ต้องจด ไม่ต้องพิมพ์ ไม่ต้องจำอีกต่อไป สามารถสร้างกลุ่มสมาชิกครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนสนิท เพื่อแชร์พาสเวิร์ด Wi-Fi แบบกลุ่มได้ง่ายๆ สะดวก และปลอดภัย ดูจบทำตามได้เลย!

*iPhone, iPad, Mac ต้องใช้ iOS, iPadOS หรือ macOS Sonoma (ขึ้นไป)


วิธีสร้างกลุ่มเพื่อแชร์รหัสผ่าน

สร้างกลุ่มแชร์รหัสผ่านง่ายๆ : ตั้งค่ารหัสผ่านระบบบน Mac เลือก กลุ่มที่แชร์ใหม่ ตั้งชื่อกลุ่ม เพิ่มผู้คน และสร้าง

1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก รหัสผ่าน ในแถบด้านข้าง (อาจต้องเลื่อนลง)

2. คลิกปุ่มเพิ่ม + ด้านบนสุดของหน้าต่าง เลือกกลุ่มที่แชร์ใหม่

แชร์รหัสผ่านกับครอบครัวและเพื่อน : ใช้กลุ่มที่แชร์บน Mac ง่าย สะดวก ปลอดภัย

3. ป้อนชื่อกลุ่ม > คลิกเพิ่มผู้คน

จัดการรหัสผ่านร่วมกัน: แชร์รหัสผ่าน Wi-Fi บัญชีต่างๆ กับสมาชิกกลุ่มบน Mac ได้ง่ายๆ

4. ป้อนชื่อคนที่ต้องการแชร์ จากนั้นคลิกเพิ่ม > คลิก สร้าง

*ขณะที่ป้อนชื่อ ถ้าชื่อของผู้ติดต่อเป็นสีจาง แสดงว่าอุปกรณ์ของเขาอาจไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุด


วิธีแชร์รหัส

แชร์รหัสผ่านง่ายๆ ผ่าน Apple การตั้งค่าระบบ เลือกกลุ่ม คลิกเพิ่ม เลือกรหัสผ่าน คลิกย้าย แจ้งเตือนผ่านข้อความ

1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก รหัสผ่าน ในแถบด้านข้าง (อาจต้องเลื่อนลง)

2. เลือกกลุ่ม > คลิกปุ่มเพิ่ม + > เลือก ย้ายรหัสผ่านไปยังกลุ่ม

แชร์รหัสผ่านกับคนในกลุ่มผ่าน Apple การตั้งค่าระบบ สะดวก ปลอดภัย แจ้งเตือนทันที

3. เลือกบัญชีที่มีรหัสผ่านที่ต้องการแชร์ > คลิกย้าย

4. คลิก แจ้งผ่านทางข้อความ เพื่อแจ้งเตือนคนในกลุ่มที่คุณแชร์